CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trong quá trình Khách Hàng giao dịch tại website/ứng dụng của Công ty Cổ phần bất động sản D’home – Website bán hàng dự án: https://chungcuvinhomes-smartcitytaymo.com (sau đây gọi là “Nền Tảng”), Công ty Cổ phần bất động sản D’home (sau đây gọi là “D’home”) có thể thu thập một số thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng theo các điều khoản dưới đây:

Điều 1. Phạm vi thông tin thu thập dữ liệu cá nhân:
1.1 Để tìm hiểu các thông tin chi tiết về dự án. Quý Khách Hàng có thể sẽ được yêu cầu để lại thông tin cho chúng tôi, bao gồm: Email, Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ và thông tin cá nhân khác cần thiết tại từng thời điểm (“Thông tin cá nhân”). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, D’home không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin Khách Hàng cung cấp là không chính xác.

1.2 Nền Tảng cũng có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang Quý Khách Hàng xem, số links (liên kết) mà Khách Hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site https://chungcuvinhomes-smartcitytaymo.com. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) mà Khách Hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào Nền Tảng, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Điều 2. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng: Các thông tin mà Nền Tảng thu thập của Khách Hàng sẽ được sử dụng trong phạm vi sau:
2.1 Gửi, cung cấp các thông tin dự án: Mặt bằng, thiết kế, chính sách bán hàng, bảng giá, pháp lý dự án và các tài liệu khác được cung cấp chính thức từ chủ đầu tư dự án
2.2 Gọi điện tư vấn thông tin dự án, tư vấn chọn nhà phù hợp với nhu cầu chọn mua của khách hàng
2.3 Gửi tin nhắn cập nhật các thông tin thay đổi về chính sách bán hàng mới nhất, bảng hàng cập nhật hàng ngày, hàng tuần tới khách hàng
2.4 Thông báo qua email cập nhật các thông tin thay đổi về chính sách bán hàng mới nhất, bảng hàng cập nhật hàng ngày, hàng tuần tới khách hàng
2.5 Gọi điện hoặc thông báo qua email hỗ trợ các thủ tục về đặt cọc, ký hợp đồng mua bán và các thủ tục liên quan đến việc nhận nhà ở.
2.6 Gọi điện hoặc gửi email thư ngỏ mời quan tâm các dự án của công ty đang phân phối hoặc chuẩn bị phân phối
2.7 Mục đích hợp lý khác nhằm phục vụ Khách Hàng.
2.8 Thực hiện các hoạt động nhằm chăm sóc khách hàng và thực hiện các chương trình hậu mãi sau bán hàng;

Điều 3. Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa từ Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật không cho phép xóa. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật, lưu trữ trên máy chủ của Nền Tảng.

Điều 4. Các bên có thể tiếp cận Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng:
Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng được D’home site bán hàng dự án https://chungcuvinhomes-smartcitytaymo.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách này và chỉ được chia sẻ cho các Bên dưới đây nhằm phục vụ các mục đích nêu tại mục 2:

Điều 5. Cách thức xử lý Thông tin cá nhân:
Thông tin cá nhân của Khách Hàng được thu thập thông qua hoạt động của Khách Hàng trên Nền Tảng sẽ được lưu trữ tại hệ thống của bên thứ ba và bảo đảm an toàn dưới sự quản lý của D’home site bán hàng dự án https://chungcuvinhomes-smartcitytaymo.com.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân cung cấp cho d’home – Website bán hàng dự án
1.1. Quyền của khách hàng

 • Khách hàng có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Khách hàng được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến D’home, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.2. Nghĩa vụ của Khách hàng

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của D’home liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 • Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của D’home khi đăng ký nhận thông tin dự án.
 • Phối hợp với D’home, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của D’home
 • Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
 • Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra khi xử lý Thông tin cá nhân:

 • Hậu quả: Thông tin cá nhân bị tiết lộ cho các chủ thể khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng; hoặc bên thứ ba có thể tiếp cận Thông tin cá nhân và sử dụng vào mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng.
 • Thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra: mất tài sản; hoặc danh dự, uy tín của Khách hàng bị xâm phạm.
 • Hậu quả, thiệt hại khác mà D’home không thể lường trước được do các nguyên nhân khách quan

Điều 8. Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân
Trường hợp Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng hàng có thể sử dụng các hình thức liên hệ nêu sau:
• Gửi thư về Công ty theo địa chỉ: Số 12, tổ 17, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
• Gửi email về hòm thư điện tử: cskh@dhomereal.com
• Hotline: 0918960888
Điều 9. Điều khoản chung
9.1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của D’home site bán hàng dự án https://chungcuvinhomes-smartcitytaymo.com trước khi áp dụng.

9.2. Khách hàng đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ trước khi D’home site bán hàng dự án https://chungcuvinhomes-smartcitytaymo.com tiến hành Xử lý dữ liệu cá nhân. Theo đó. D’home site bán hàng dự án https://chungcuvinhomes-smartcitytaymo.com không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nằm mục đích thông báo việc Xử lý dữ liệu cá nhân cho Khách hàng.

9.3. Khách hàng cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định, các Bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Chính sách này được D’home site bán hàng dự án https://chungcuvinhomes-smartcitytaymo.com thông báo cho khách hàng trong từng thời kỳ.

9.4. Chính sách này được giao kết trên cơ sở thiện chí giữa D’home site bán hàng dự án https://chungcuvinhomes-smartcitytaymo.com và Khách hàng. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

9.5. Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ và đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.